อีเวนท์

 • What is FM ?

  Facility Management (FM) หรืองานบริหารทรัพยากรอาคาร คือ :

   “การบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”
   “Art of managing resources related to build environment, its users and activities effectively and efficiently.”
   

  FM Works

     บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management)
     บริหารการจัดการพื้นที่ใช้สอย (Facilities Planning)
     บริหารจัดการบำรุงรักษาอาคาร (Facilities Operations and Maintenance)
     บริหารจัดการบริการที่เกี่ยวข้อง (Facilities Support Service)
     บริหารพลังงาน (Energy Management)
     บริหารความปลอดภัย (Safety and Security Management)
 • Read All
//