Committee - คณะกรรมการสมาคมฯ


20180101_all_comitees

ภาระกิจหลักสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

  1. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการทำงานให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ

  2. สร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคารต่อภาคธุรกิจและภาครัฐ

  3. สร้างความตื่นตัวให้กับสังคมถึงความจำเป็นของวิชาชีพ

  4. สร้างเครือข่ายของนักบริหารทรัพยากรอาคารทั้งในระดับส่วนตัวและระดับองค์กร

  5. สร้างมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

  6. ผลักดันบทบาท, เพิ่มอำนาจต่อรองและโอกาสงานให้กับสมาชิก

  7. ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจได้ทำความเข้าใจกับการทำงานด้านนี้มากขึ้น

วัตถุประสงค์ ของสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

  สมาคมเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร และผู้ที่มีความสนใจ

  ในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1) มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในการสรรค์สร้างความเจริญและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมือง และสิ่งแวดล้อม

  ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรักษาอารยธรรมของชาติ ในฐานะองค์กรทางวิชาชีพอิสระ

  การบริหารงานทัพยากรอาคาร

  2) เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ในหมู่มวลสามาชิก เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี

  รวมทั้ง เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกิจกรรมที่เป็นประโยนช์ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม

  3) ให้ความรู้ คำปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม

  4) สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ

  การบริหารทรัพยากรอาคาร และทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

  5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

  เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารทรัพยากรอาคาร ให้วิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

  เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน

  6) พัฒนาและติดตามการปฎิบัติตามพันธะกรณีว่าด้วยการให้บริการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

  การบริหารทรัพยากรอาคาร เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน

  7) กำหนดกฏระเบียบและให้การรับรองมาตราฐาน เกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร