ติดต่อเรา


สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้น 18 unit. 1805-1806

ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ

เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110. 

โทรฯ 092-3458709

ข้อมูลติดต่อ

คุณอายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคมฯ ayuthaporn.b@tfma.or.th
คุณกิตติคุณ คชเสนี อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ kittikoon.g@tfma.or.th
คุณเฉลิมลาภ อนุสนธิวงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ และ ฝ่ายวิชาการ charloemlap.a@tfma.or.th
คุณดวงใจ เพ็ชรประพันธ์กุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ doungjai.p@tfma.or.th
คุณภูมิพัฒน์ กาลกิจ อุปนายกฝ่ายผลประโยชน์สมาชิก phumipat.k@tfma.or.th
คุณณัฏฐณิชา อัศวพลังกูล เลขาธิการ nutthanicha.a@tfma.or.th
คุณเพลิญศิริ โปร่งตระกูล เหรัญญิก ploensiri.p@tfma.or.th
คุณสุภาภรณ์ พุฒพิริยะ นายทะเบียน supaporn.p@tfma.or.th
คุณศิริพร ชูชื่น ปฏิคม siriporn.c@tfma.or.th
คุณอนวัช บุญรัตน์ ประชาสัมพันธ์ anawat.b@tfma.or.th
คุณวสันต์ ปิติไกรศร กรรมการ wasan.p@tfma.or.th
คุณธนากร หิรัญฤทธิกร กรรมการ thanakorn.h@tfma.or.th