Thailand Facilities Management Industry Forum วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น. – 17.15 น.


คณะผู้จัดงาน BMAM Expo Asia 2014 ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (Thailand Facility Management Association — TFMA) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Thailand Facility Management Industry Forum ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 17.15 น.

งาน Thailand Facilities Management Industry Forum มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในวงการบริหารอาคาร โรงงาน จากหลายธุรกิจมาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ทัศนะคติในเรื่องภาพรวม และแนวโน้มของวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารในประเทศไทย และ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร และสำรองที่นั่งได้โดยกรอกใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา แล้วส่งกลับมาตามรายละเอียดในใบตอบรับ