สมาชิก


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1) Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
   ใบสมัครสมาชิก สำหรับบุคคลธรรมดา
   ใบสมัครสมาชิก สำหรับนิติบุคคล
2) ส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่ registrar@tfma.or.th
3) รอการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สมาคมจะแจ้งเลขที่สมาชิกพร้อมส่งใบเสร็จรับเงินไปยังที่อยู่ในใบสมัคร


สมาชิกมี 5 (ห้า) ประเภท

1) สมาชิกสามัญวิชาชีพ ต้องเป็นคนไทย (สัญชาติไทย) และเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคารจากสถาบันฯ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรอาคารไม่น้อยกว่า 5 ปีและได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญหรือคณะกรรมการบริหารสมาคมอย่างน้อย 2 ท่าน (หากมีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรอาคารน้อยกว่า 5 ปี ต้องมีการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโทด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร)
2) สมาชิกภาคี ต้องเป็นคนไทย (สัญชาติไทย) และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคารจากสถาบันฯ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรอาคารน้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่สนใจ
3) สมาชิกสมทบ เป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคารจากสถาบันฯ หรือผู้ที่สนใจ
4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ต้องได้รับการเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนของการประชุมใหญ่
5) สมาชิกนิติบุคคล การประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานอาคาร ที่สุจริต ถูกต้องตามกฏหมาย


สิทธิของสมาชิกบุคคล

1) สมาชิกสามัญวิชาชีพ
  1.1 มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุม สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคม และสิทธิในการออกเสียงแก้ไขข้อบังคับ
  1.2 มีสิทธิในการสมัครเป็นนายกสมาคมฯ หรือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ หรือตำแหน่งต่างๆที่สมาคมจัดตั้ง
  1.3 มีสิทธิรับรองสมาชิกใหม่ทุกประเภท
  1.4 มีสิทธิในการเข้าชื่อเพื่อเรียกประชุมวิสามัญตามระเบียบในหมวดการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ
  1.5 มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อความก้าวหน้าของสมาคม
  1.6 มีสิทธิใช้ชื่อว่าเป็นสมาชิกของสมาคม ตามประเภทของสมาชิกตามระเบียบของสมาคมว่าด้วยการใช้ชื่อนั้นๆ รวมทั้งอักษรย่อด้วย
  1.7 มีสิทธิได้รับบริการของสมาคมตามระเบียบของสมาคม และสิทธิในการใช้สถานที่ของสมาคม หรือสิ่งอื่นใดที่สมาคมเกี่ยวข้องและมีสิทธิใช้อยู่ ตามระเบียบของสมาคม
  1.8 มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่ การประชุมทางวิชาการ หรือการประชุมอื่นใดที่สมาคมจัดขึ้นและประกาศหรือแจ้งให้สมาชิกของสมาคมทุกคนทราบ
  1.9 มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของสมาคมในการร่วมกิจกรรมทางสังคม การบำเพ็ญประโยชน์ หรือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือสร้างความเข้าใจต่อภาคส่วนต่างๆในสังคม
2) สมาชิกภาคี เหมือนสมาชิกสามัญวิชาชีพ ยกเว้นสิทธิ ข้อ 1.2 ในการขอลงสมัครนายกสมาคม ข้อ 1.3 ในการรับรองสมาชิกสามัญวิชาชีพ และ ข้อ 1.4
3) สมาชิกสมทบ เหมือนสมาชิกสามัญวิชาชีพ ยกเว้นสิทธิข้อ 1.1, ข้อ 1.2, ข้อ 1.3, ข้อ 1.4
4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสมทบภาคี ยกเว้น ข้อ 1.1
5) สมาชิกนิติบุคคล
  5.1 มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสมทบ และ
  5.2 มีสิทธิได้รับการเผยแพร่ข้อมูลของนิติบุคคนั้นๆที่ลงทะเบียนไว้กับสมาคม ให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน บริษัท ห้างร้าน ในกรณีที่สมาคมได้รับการติดต่อ
  5.3 มีสิทธิ์ได้รับข่าวสารและบริการเพิ่มเติมที่ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
  5.4 มีสิทธิเข้าประชุมพิเศษที่สมาคมจัดขึ้นเฉพาะสำหรับสมาชิกประเภทนิติบุคคล
  5.5 มีสิทธิให้สมาคมออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคลของสมาคม


ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก

  1) สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน
  2) สมาชิกบุคคล 600 บาท
  3) สมาชิกนิติบุคคล 1,500 บาท


ค่าบำรุงสมาคม

1) สมาชิกบุคคลประเภทสามัญวิชาชีพ ปีละ 500 บาท เลือกชำระ ราย 5 ปี เป็นเงิน 2,000 บาท
2) สมาชิกบุคคลประเภทภาคี ปีละ 200 บาท เลือกชำระ ราย 5 ปี เป็นเงิน 1,000 บาท
3) สมาชิกบุคคลประเภทสมบท (ไม่มีสัญชาติไทย) ปีละ 1,500 บาท เลือกชำระ ราย 5 ปี เป็นเงิน 6,000 บาท
4) สมาชิกบุคคลประเภทสมบท ปีละ 150 บาท เลือกชำระ ราย 5 ปี เป็นเงิน 600 บาท
5) สมาชิกนิติบุคคล ปีละ 3,500 บาท เลือกชำระ ราย 5 ปี เป็นเงิน 14,000 บาท